เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข มีนโยบายเพื่อเผยแพร่บทความวิจัย (Research Paper) และบทความวิชาการ (Academic Paper) ด้านการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ แพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุขทุกสาขา และผู้สนใจในด้านระบบบริการสุขภาพ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม-เมษายน 2567
เผยแพร่แล้ว: 2024-03-12

Research artricle

ดูทุกฉบับ

Academic Journal and Health System Development

วารสารวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิและสาธารณสุข

กำหนดออก: 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม และฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม