วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ  
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2565): กันยายน - ธันวาคม
ISSN 2822-0749 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 01/09/2023