วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ  
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 : เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน 2567
ISSN 2822-0749 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 04/09/2024