วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข และคุณภาพชีวิต นำไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
  2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขของบุคลากรสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสุขภาพของนักวิจัย อาจารย์ นิสิต นักศึกษา
  4. เป็นแหล่งวิชาการให้บุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงประชาชนทั่วไป แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ และพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานตามหลักสากล อันเป็นกลไกส่งเสริมการมีสุขภาวะที่ดีและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมของประชาชน

ปรับปรุงวารสาร

2024-02-18

1. กำหนดเผยแพร่ออนไลน์ จากราย 4 เดือน เป็น 3 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ เป็นปีละ 4 ฉบับ)

2. ปรับปรุงกองบรรณาธิการ

3. ปรับเทมเลตบทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความกรณีศึกษา

4. ปรับเว็บไซต์วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ

อัพเดตวารสาร

2023-07-31

วารสารวิจัยและพัฒนาสุขภาพศรีสะเกษ โดยที่ปรึกษาขององค์กรและที่ปรึกษาต่างประเทศ กองบรรณาธิการเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตามสาขาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มีนาคม 2567

เผยแพร่แล้ว: 01/19/2024

สถานการณ์และการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิสที่โรงพยาบาลขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนตุลาคม 2566

ชโยมนต์ ดอกพอง, พ.บ., ปิยะดา สอนพูด, พย.บ., เจนจิรา ดินฮูเซ็น, ว.ท.ม., ศศิภา เตชะบูรณ์, ว.ท.ม., ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์, พ.บ.

p. 91-100

ดูทุกฉบับ